ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Департамент міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського діє відповідно до Законів України:
• «Про вищу освіту» (Розділ ХІІІ “Міжнародне співробітництво”);
• «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
• «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
та інших складових законодавчого поля України в сфері міжнародної, в тому числі – зовнішньоекономічної діяльності.

Основні завдання міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти – підтримка та розвиток міжнародного співробітництва, укладення договорів про співробітництво, встановлення прямих зв’язків зі закладами вищої освіти, науковими установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства.

Реалізацію основних завдань міжнародного співробітництва в КПІ ім. Ігоря Сікорського утворюють групи заходів, згідно з якими сформовано структуру департаменту, який очолюють проректор з міжнародних зв’язків та директор департаменту:
• Відділ міжнародних зв’язків та протокольного супроводу веде роботу з оформлення, організації та супроводу протокольних заходів, індивідуальних грантів, закордонних стажувань і відряджень;
Відділ координації міжнародної проєктної діяльності. В університеті наявна «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» (“Міжнародна мозаїка”) – ресурс пропонує зручні інструменти для авторів та проєктних менеджерів, які шукають міжнародних партнерів і формують консорціуми, що готують і подають проєктні пропозиції до участі в конкурсах міжнародних проєктно-грантових програм, містить нормативні документи, навчально-інформаційні та методичні матеріали, характеристики фондів, програм, конкурсів, грантів.
Відділ зовнішньоекономічної діяльності – відповідальний за розширення експорту-імпорту освітніх та науково-технічних послуг на основі аналізу міжнародних ринків та пошук, підтримку та розвиток партнерських відносин; підвищення ефективності внутрішньоуніверситетських організації та управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Відділ організаційного забезпечення міжнародної діяльності – здійснює супровід договірної діяльності університету, організацію міжнародної діяльності університету.
Центр міжнародної освіти – здійснює прийняття на навчання та супровід освітньої діяльності студентів іноземних громадян.

В університеті працює підготовче відділення, на якому іноземні слухачі вивчають дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого опановування університетської програми.
Строки підготовки:
Бакалавр – 4 роки;
Магістр (освітньо-професійна програма) – 1,5 роки;
Магістр (освітньо-наукова програма) – 2 роки;
Ph.D. / доктор наук – 4 роки
• Українсько-Японський центр. 
• Українсько-Польській центр
та інші центри співробітництва з країнами.

Основними завданнями департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського є:
– Координація міжнародної складової діяльності Університету за всіма напрямами, надання комплексної допомоги підрозділам в її розвитку.
– Впровадження передового досвіду університетів світу лідерського типу в практику діяльності КПІ.
– Пошук, аналіз і відбір пропозицій від закордонних партнерів за критерієм їх інвестиційної привабливості та їх реалізація.
– Переговори із закордонними партнерами, укладання договорів, протоколів, меморандумів і т.і.
– Протокольний супровід міжнародних заходів.
– Поглиблення процесів інтернаціоналізації Університету і на цій основі збільшення надходжень до бюджету Університету з міжнародних джерел.
– Координація і контроль діяльності ЦМО, організація і ведення переговорів з питань навчання іноземних громадян в КПІ, забезпечення вжиття заходів щодо збільшення в КПІ кількості іноземних громадян на навчання.
та інші.
– Узагальнені результати діяльності департаменту

Річні звіти ДМС / звітні інтерв’ю проректора
Міжнародне співробітництво