ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Департамент міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського діє відповідно до Законів України:
• «Про освіту» (Розділ ХІ “Міжнародне співробітництво”) 
• «Про вищу освіту» (Розділ ХІІІ “Міжнародне співробітництво”);
• «Про наукову та науково-технічну діяльність»;
• «Про зовнішньоекономічну діяльність»,
та інших складових законодавчого забезпечення діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) України в сфері міжнародної діяльності.

Основні завдання департаменту міжнародного співробітництва КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

 • інтеграція КПІ ім. Ігоря Сікорського до міжнародного, європейського освітньо-наукового простору завдяки здійсненню заходів зі забезпечення розвитку міжнародної діяльності та поглиблення процесів інтернаціоналізації університету;
 • координація міжнародної складової діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського за всіма напрямами, надання комплексної допомоги структурним підрозділам університету в її розвитку, зокрема, у сфері навчання іноземних громадян;
 • здійснення заходів з пошуку, аналізу і відбору пропозицій від зарубіжних партнерів за критерієм їх інвестиційної привабливості та їх реалізація, збільшення кількості проєктних пропозицій, що їх подають кафедри та сприяння залученню коштів міжнародних фондів, установ, громадських організацій тощо для виконання у КПІ ім. Ігоря Сікорського міжнародних наукових, освітніх та інших проєктів і програм. 
 • протокольний супровід міжнародних заходів, підготовка і проведення переговорів із зарубіжними партнерами, укладання договорів, протоколів, меморандумів тощо задля трансформації КПІ ім. Ігоря Сікорського до моделі міжнародного навчально-наукового, інноваційного та інформаційного комплексу європейського рівня, укріплення міжнародного іміджу та формування високого авторитету університету в світі, зокрема, через присутність КПІ ім. Ігоря Сікорського в міжнародних і національних університетських рейтингах;
 • впровадження міжнародних стандартів забезпечення якості освіти, інформаційної відкритості, співпраці в сфері академічної мобільності та взаємного визнання освітніх досягнень і принципів проєктного підходу в міжнародну діяльність КПІ ім. Ігоря Сікорського на всіх рівнях організаційної структури та студентського самоврядування;
 • супроводження міжнародних угод і проєктів державного рівня, міжнародних проєктів реформування КПІ ім. Ігоря Сікорського інституціонального рівня та розширення напрямів діяльності університету в світових і регіональних міжнародних організаціях, альянсах, проєктах, програмах, взаємодії з впливовими світовими організаціями та прогресивними засобами масової комунікації.

Реалізацію основних завдань міжнародного співробітництва в КПІ ім. Ігоря Сікорського утворюють групи заходів, згідно з якими сформовано структуру департаменту, який очолюють проректор з міжнародних зв’язків та директор департаменту міжнародного співробітництва: 

 • Відділ міжнародних зв’язків – відповідальний за розробку та реалізацію планів міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, підготовку до укладання, участь у виконанні та управління угодами про партнерство, меморандумів про співпрацю з іноземними закладами вищої освіти, компаніями, організаціями та об’єднаннями університетів з метою реалізації спільних наукових та освітніх ініціатив, супровід і координацію їх виконання; підтримує участь як окремих підрозділів, так і в цілому університету в заходах міжнародної технічної, гуманітарної та благодійної допомоги, запровадження передового міжнародного досвіду в практику, зокрема, на основі втілення світових тенденцій з  діджиталізації навчання, викладання і управління освітнім процесом, запровадження інновацій, принципів відкритої науки і технологій, сталості КПІ ім. Ігоря Сікорського; сприяє утриманню сильних позицій серед світових університетів завдяки здійсненню організаційних заходів з посилення міжнародної складової Інноваційної екосистеми КПІ ім. Ігоря Сікорського і підтримання зв’язків із дипломатичними представництвами України за кордоном та іноземними дипломатичними представництвами в Україні.
 • Відділ координації міжнародної проєктної діяльності – надає консультації та координує участь Університету та окремих підрозділів у міжнародних науково-технічних та освітніх проєктах, програмах, здійснює розбудову мережі міжнародних офісів при керівниках підрозділів як двигунів розвитку міжнародної діяльності університету, сприяє діяльності Національних контактних пунктів Рамкових програм ЄС та розвиткові спільних досліджень Університету за напрямами, спрямованими на підтримку міжнародного науково-технічного співробітництва з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями. В університеті наявна «Інформаційна платформа можливостей міжнародних проєктно-грантових програм» (“Міжнародна мозаїка”) – ресурс з інструментами для дослідників, які шукають міжнародних партнерів і формують консорціуми, що готують і подають проєктні пропозиції до участі в конкурсах міжнародних проєктно-грантових програм, містить нормативні документи, навчально-інформаційні та методичні матеріали, характеристики фондів, програм, конкурсів, грантів.
 • Відділ організаційного забезпечення міжнародної діяльності –  здійснює організацію міжнародної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського, організацію та супровід протокольних заходів; оформлення стажувань за кордоном, відряджень за кордон та дистанційних стажувань за кордоном, взаємодіє з організаціями, що мають безпосереднє відношення до здійснення міжнародного співробітництва та співпрацює з посольствами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні з питань, що стосуються міжнародного співробітництва університету, заходів щодо дипломатичної підтримки виходу КПІ ім. Ігоря Сікорського на міжнародні ринки освітніх і науково-технічних послуг, міжнародного трансферу технологій.
 • Відділ міжнародних освітніх рейтингів формує систему управлінського впливу на підрозділи з метою досягнення позитивної динаміки показників роботи – внесків у «інтегральні параметри» КПІ ім. Ігоря Сікорського, які запитують світові рейтинги від університету як цілого; організовує збір, систематизацію і завантаження до порталів світових і спеціалізованих світових рейтингів QS, THE, ARWU даних про роботу КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Центр міжнародної освіти – здійснює прийняття на навчання та супровід освітньої діяльності здобувачів освіти – іноземних громадян.

В університеті працює підготовче відділення тривалістю 1 рік, на якому іноземні слухачі вивчають дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого опановування університетської програми. 

Строки підготовки:  

Бакалавр – 4 роки; 

Магістр (освітньо-професійна програма) – 1 рік 4 місяці; 

Магістр (освітньо-наукова програма) – 1 рік 9 місяців; 

Доктор філософії (Ph.D.) – 4 роки 

Доктор наук – 2 роки 

та інші центри співробітництва з країнами. 

Річні звіти ДМС, звітні інтерв’ю проректора 

Міжнародне співробітництво на порталі КПІ ім. Ігоря Сікорського