МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ДОПОМОГА

Залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги

(матеріал складено на основі законодавства України та інформації
 проєкту ЄС “Національний Еразмус+ офіс в Україні”)

Проєкти міжнародної співпраці у відповідності до національного законодавства, а саме Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги» (зі змінами) –  після державної реєстрації набувають статусу проєктів (програм) МТД – міжнародної технічної допомоги.

Державна (пере)реєстрація проєктів є офіційним визнанням проєкту в Україні, а отримання статусу «міжнародна технічна допомога» є, як зазначається в пункті 12 Постанови: «підставою для акредитації їх виконавців, а також реалізації права на одержання відповідних пільг, привілеїв, імунітетів, передбачених законодавством та міжнародними договорами України».

Деякі поняття, що вживаються у названому Порядку, мають таке значення:

виконавець – будь-яка особа (резидент або нерезидент), що має письмову угоду з партнером з розвитку або уповноваженою партнером з розвитку особою та забезпечує реалізацію проекту (програми), у тому числі на платній основі;

відповідальна особа – фізична особа, яка призначена реципієнтом (бенефіціаром) для організації робіт, пов’язаних з реалізацією проекту (програми), та яка безпосередньо готує звіти для подання Секретаріатові Кабінету Міністрів України;

партнер з розвитку – іноземна держава, уряд та уповноважені урядом іноземної держави органи або організації, іноземний муніципальний орган або міжнародна організація, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України;

міжнародна технічна допомога – фінансові та інші ресурси та послуги, що відповідно до міжнародних договорів України надаються партнерами з розвитку на безоплатній та безповоротній основі з метою підтримки України;

моніторинг проектів (програм) – система спостереження за станом реалізації проекту (програми);

програма – проекти, об’єднані для досягнення спільної мети;

проект – документ, яким визначаються спільні дії учасників проекту (партнерів з розвитку, виконавців, бенефіціарів, реципієнтів), а також ресурси, необхідні для досягнення цілей надання міжнародної технічної допомоги, у тому числі співфінансування з інших джерел, протягом установлених строків;

реципієнт – резидент (фізична або юридична особа), який безпосередньо одержує міжнародну технічну допомогу згідно з проектом (програмою);

грантова угода – угода між партнером з розвитку або виконавцем та реципієнтом про передачу фінансових ресурсів (грантів) у національній чи іноземній валюті в рамках проекту (програми).

Якщо відбулись зміни (тривалість проєкту подовжено, змінився партнер або партнер змінив назву, змінено перелік обладнання тощо) – ОБОВ’ЯЗКОВО проводиться перереєстрація проєкту.

ВАЖЛИВО – у період воєнного стану реєстрація та перереєстрація проєктів відбувається, а документи подаються/надсилаються в сканованому, електронному та паперовому вигляді.

Про те, як підготувати пакет документів для (пере)реєстрації проєкту за програмою Еразмус в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, можна дізнатися  відеопрезентації Національного Еразмус+ офісу в Україні. Документи та методичні рекомендації за цією програмою можна знайти на сторінці сайту Виконавцям проєктів – National Erasmus+ Office in Ukraine (erasmusplus.org.ua).

Для інших  проєктів і програм діє аналогічна процедура.

Для державної реєстрації / перереєстрації проєктів (програм) МТД необхідне подання до Секретаріату Кабінету Міністрів України листа від бенефіціару про підтримку та заінтересованість у результатах проєкту МТД і згоду на провадження діяльності, зазначеної в контракті. Для отримання такого листа від Міністерства освіти і науки України (МОН) необхідно використовувати шаблон, наданий МОН.

При запиті підтримки у листі–зверненні до МОН України, як головного бенефіціара освітніх проєктів ЄС, або інших бенефіціарів щодо підтримки впровадження проєктів, необхідно вказувати ключові стратегії задля розвитку яких працюватиме проєкт. Для цього рекомендується звернути увагу на такі документи:

  Після ОБОВ’ЯЗКОВОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОТРИМАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ ПРОЄКТУ (також у випадку, якщо звітні дати настають у період понад 6 місяців від початку проєкту, який ще остаточно не зареєстрований) реципієнт подає бенефіціарові  до 10 липня звітного року результати піврічного моніторингу проекту (програми) та до 10 січня року, що настає за звітним, результати річного моніторингу проекту (програми), складені за формою згідно з додатком 3 до Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги (затвердженого названою Постановою), завізовані відповідальною особою та підписані керівником реципієнта. Для забезпечення заключного моніторингу реципієнт подає бенефіціарові результати заключного моніторингу за тією ж формою згідно з додатком 3 до зазначеного Порядку.

Довідково про проєкти МТД:

Перелік зареєстрованих проєктів міжнародної технічної допомоги та організацій-виконавців, які заявили право на податкові пільги, на Урядовому порталі.

 Корисні матеріали та інструкції щодо запровадження проєктів співпраці Еразмус+.

 Міжнародна допомога на Урядовому порталі https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/mizhnarodna-dopomoga

Моніторинг проєктів міжнародної технічної допомоги 2022 р. https://mof.gov.ua/uk/monitoring_of_international_technical_assistance_projects-422

Перелік проектів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) 2019 р. https://data.gov.ua/dataset/04fa817d-5c92-4e0d-b1b5-2dcf720adc36/resource/f00b8124-7ea6-4d8d-ad9b-6089c911ff0a?inner_span=True

У І півріччі 2018 року в Україні реалізовувались донорські проекти на $4,9 млрд   https://dzi.gov.ua/press-centre/news/u-i-pivrichchi-2018-roku-v-ukrayini-realizovuvalis-donorski-proekti-na-4-9-mlrd/

Будь ласка, за консультацією на етапі підготовки пакету документів для (пере)реєстрації звертайтесь у Науково-дослідну частину  кімн. 136-1, тел: (+38044)-204-8274, і на етапах моніторингів у Департамент міжнародного співробітництва – forea@kpi.ua, тел: (+38044)-204-8381.

Для отримання даних про КПІ ім. Ігоря Сікорського для підготовки заявки на конкурс або шаблонів документів для (пере)реєстрації проєкту (програми) пропонується заповнити анкету https://forms.office.com/e/b05sVxg0vu.